Samospráva obce

 294459017 109307991860075 7382785356336628812 n 1   

             

Renáta Žákovicová                                                                                             
Obec Dolné Srnie                                                                                            

Funkčné obdobie:
(prvé) od 24.11.2022
Rok narodenia: 
1971     

Kontakt:                                                               
916 41 Dolné Srnie 242
telefón: 0908 770 529
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.


Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia, 
 • vykonáva obecnú správu, 
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní po schválení obecným zastupiteľstvom.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/12/2018             

Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je u nás vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny
 • schvaľuje územný plán obce
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane
 • určuje náležitosti miestnej dane
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
 • uznáša sa na nariadeniach
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo  z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.  Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Mgr.  Radoslav Olašák

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení.

BEHULOVÁ Monika
sekretariát, podateľňa, ostatné samosprávne činnosti obce, matrika, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
tel.: +421 32 77 92 431
mobil: +421 903 510 523
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.