Tlačivá na stiahnutie

UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV!

Upozorňujeme daňovníkov na zmenu bankového účtu

IBAN - SK6956000000005809770002 na úhradu daňových rozhodnutí.

 

docPotvrdenie o podaní daňového priznania.docx28.27 KB

pdfPotvrdenie o podaní daňového priznania.pdf500.30 KB

docVznik-zánik daňovej povinnosti.doc36.00 KB

pdfVznik-zánik daňovej povinnosti.pdf339.45 KB

pdfPoučenie na vyplnenie priznania.pdf257.73 KB

Pozor na zmenu tlačiva  Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa... pre podanie na rok 2024: 

pdfTlačivo - daňové priznanie - platné od 1.9.2023.pdf2.21 MB

  TKO: 

docŽiadosť o odpustenie poplatku za KO a DSO.doc44 KB

pdfŽiadosť o odpustenie poplatku za TKO Obec Dolné Srnie

docOznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO.docx39.71 KB

pdfOznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO.pdf448.59 KB

docOznámenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO.docx40.04 KB

pdfOznámenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO.pdf625.87 KB

docOznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO.docx39.95 KB

pdfOznámenie zmeny poplatkovej povinnosti  poplatku za komunálny odpad - FO.pdf594.39 KB

docOznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO.docx40.80 KB

pdfOznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO.pdf679.92 KB

Daň za psa:

pdfPrihlásenie a odhlásenie psa - fyzické osoby.pdf566.25 KB

docPrihlásenie a odhlásenie psa - fyzické osoby.docx15.44 KB

docPrihlásenie a odhlásenie psa - podnikatelia.doc41 KB

pdfPrihlásenie a odhlásenie psa - podnikatelia.pdf569.24 KB

Daň za ubytovanie:

pdfOznámenie k dani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti

pdfOznámenie k dani za ubytovanie

pdfOznámenie o daňovej povinnosti - daň za ubytovanie

pdfZúčtovanie dane za ubytovanie

Výrub drevín:

pdfŽiadosť o súhlas s výrubom.pdf349.59 KB

docŽiadosť o súhlas s výrubom.doc31.00 KB

docTlačivo OZNÁMENIE o výrube drevín pre OÚ Nové Mesto nad Váhom.docx15.34 KB

Ochrana drevín    -    výrub drevín

Výrub drevín je možné uskutočniť v období od 1. októbra do 28. februára - obdobie vegetačného kľudu.

Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

§§§

Dňom 1.1.2020 je účinná  novela Zákona  č. 356/2019 Z. z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dňa 1.9.2021 vstúpila do platnosti vyhláška 170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Kompetencie obce:

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

§ 69

(1) Obec

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

b) môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods.2,

c) je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. l), ak ide povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce,

d) rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3,

e) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,

f) vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu,

g) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,

h) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

i) plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.“

(2) Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

(3) Ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná  konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

(4) Pôsobnosť obce podľa odsekov 1 a 2 na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo obrany.100b)

Z toho vyplýva, že  Obec ako orgán ochrany prírody môže povoľovať výrub drevín len v zastavanom území obce.

O výrub stromov mimo zastavaného územia obce -  v extraviláne - je  možné žiadať Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Čo potrebujeme :

 • doručiť vyplnenú žiadosť vrátane príloh na OBEC Dolné Srnie, Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie, zaplatiť správny poplatok

Prílohy k žiadosti

 • Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akej činnosti sa týka a čo sa navrhuje. Každá žiadosť a s ňou súvisiace doklady musia byť vyhotovené písomne a v štátnom jazyku.
 • Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 60 dní pred plánovanou činnosťou.
 • V žiadosti sa uvedie katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne, so zakreslením dreviny  navrhnutej na výrub v teréne ,
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 • doklad o preukázaní dôvodov uvedených v žiadosti (§17 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – fyzická osoba 10 € / právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 €. Od platenia správneho poplatku sú oslobodení o.i. žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach,
 • stanovisko vlastníkov bytov, resp. spoločenstva vlastníkov bytov k navrhovanému výrubu.

Orgán ochrany prírody (Obec Dolné Srnie)  je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Náhradná výsadba

 • Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.
 • Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s: - vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,

      - vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
      - výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,
      - realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability podľa schváleného dokumentu                 miestneho územného systému ekologickej stability,
      - budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.

 • Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len      s predchádzajúcim súhlasom  vlastníka dotknutého pozemku.

Poplatky

Položka 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 • fyzická osoba: 10 €
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou: 100 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Súvisiace predpisy

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 356/2019 Z. z  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

 Stavebný úrad:

pdfAdresy a telefónne čísla dotknutých organov r.2018.pdf154.35 KB

pdfŽiadosť o vydanie súhlasu podľa 120 ods.2 stav.zákona.pdf334.71 KB

docŽiadosť o vydanie súhlasu podľa 120 ods.2 stav.zákona.doc27.00 KB

pdfOhlásenie drobnej stavby.pdf609.97 KB

docOhlásenie drobnej stavby.doc58.00 KB

pdfOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.pdf599.45 KB

docOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.doc47.00 KB

pdfŽiadosť o overenie pasportu drobnej stavby.pdf649.28 KB

docŽiadosť o overenie pasportu drobnej stavby.docx18.57 KB

pdfPrílohy k žiadosti o stavebné povolenie.pdf390.96 KB

pdfNávrh na kolaudáciu stavby rodinného domu.pdf451.36 KB

docNávrh na kolaudáciu stavby rodinného domu.doc32.00 KB

pdfNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf626.71 KB

docNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.docx17.42 KB

pdfŽiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf370.53 KB

docŽiadosť o dodatočné povolenie stavby.doc42.00 KB

pdfŽiadosť o odstránenie stavby.pdf441.45 KB

docŽiadosť o odstránenie stavby.doc37.00 KB

pdfŽiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva.pdf375.14 KB

docŽiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva.docx15.18 KB

pdfŽiadosť o predĺženie lehoty výstavby.pdf543.78 KB

docŽiadosť o predĺženie lehoty výstavby.doc30.00 KB

pdfŽiadosť o stavebné povolenie.pdf368.05 KB

docŽiadosť o stavebné povolenie.doc39.50 KB

pdfŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf415.11 KB

docŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.doc31.50 KB

pdfŽiadosť o zmenu užívania stavby.pdf425.03 KB

docŽiadosť o zmenu užívania stavby.doc32.50 KB

Vodné stavby:

pdfŽiadosť o  povolenie vodnej stavby.pdf274.59 KB

docŽiadosť o povolenie vodnej stavby.doc35.50 KB

pdfŽiadosť - návrh na kolaudáciu vodnej stavby.pdf187.01 KB

docŽiadosť - návrh na kolaudáciu vodnej stavby.doc28.50 KB

 Súpisné čísla:

pdfOznam nové zákonné povinnosti pri určovaní súpisných a orientačných čísiel.pdf487.64 KB

pdfPostup k vydaniu rozhodnutia o určení súpisného čísla pre stavby

      postavene pred r.1976.pdf89.63 KB

pdfŽiadosť o určenie súpisného čísla DS.pdf439.87 KB

docŽiadosť o určenie súpisného čísla DS.doc40.00 KB

pdfŽiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf496.85 KB

docŽiadosť o zrušenie súpisného čísla DS.doc34 KB

pdfČestné vyhlásenie k veku stavby.pdf460.66 KB

docČestné vyhlásenie k veku stavby.docx15.49 KB

_________________________________

pdfŽiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZ.pdf495.90 KB

docŽiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZ.docx17.08 KB

pdfŽiadosť o užívanie MZZO.pdf534.22 KB

docŽiadosť o užívanie MZZO.doc44.00 KB

STAVEBNÝ ZÁKON Č. 50/1976ZB.

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1

Správne poplatky-

STAVEBNÁ SPRÁVA

Platné od  1.1.2013

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..................................................................... 16, 50 eura

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.

           UMIESTNENIE STAVBY

 1. a) Návrh navydanie rozhodnutia o umiestnení stavbyalebo rozhodnutia o využití  

    územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia za každú stavbu samostatne    

 1. pre   fyzickú   osobu....................................................................................      40 eura
 2. pre   právnickú   osobu................................................................................   100 eur
 3. b) Návrh napredĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.............     20 eur

 

Položka 60                                  STAVEBNÉ POVOLENIE

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 1. a)na stavby na bývanie
 2. na stavbu rodinného domu .....................................................................    50 eur
 3. na stavbu bytového domu ......................................................................   200 eur
 4. b)na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 5. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.................................................     25 eur
 6. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ....................................................     50 eur
 1. c)na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
 2. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu............................    35 eur
 3. bytových domov......................................................................................  100 eur
 1. d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami ...............................................      30 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .................................      30 eur
 4. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad  5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka...........................................................................................              30 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská .........................................................       30 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne,

      bazény, sklady .................................................................................  30 eur

 1. e) na stavby,  ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................. 50 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ............................... 50 eur   
 4. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .............................................................................................   50 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská ...................................................    50 eur
 6. na  stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.......   50 eur
 1. f)    na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokonč. podľa písmen d) a e) .................................................................................       20 eur
 2. g)  na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

     do 50 000 eur vrátane................................................................     100 eur

nad 50 000eur do 100 000eur vrátane .............................................    200 eur

nad 100 000eur do  500 000eur .......................................................    400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .......................................    600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..................................    800 eur

nad 10 000 000 eur ...........................................................................  1000 eur

 1. h)  na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .................                                                                   50 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa     súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písm. a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov

Položka 60a       Ohlásenia stavieb, predĺženie platnosti SP,         

 1. a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
 1. právnickú osobu  ..............................................................................     100 eur
 2.  fyzickú osobu      ..............................................................................      30 eur
 1. b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
 2. právnickú osobu  ..............................................................................       50 eur
 3.  fyzickú osobu      ..............................................................................      20 eur
 4. c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a  udržiavacích prác, pre
 5. právnickú osobu  ..............................................................................       30 eur
 6.  fyzickú osobu      ..............................................................................      10 eur
 1. d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej

                stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia..... 80 eur

 1. e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná

             dokumentácia stavby  ....................................................................  10 eur

 1. f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe   ...      30 eur
 2. g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..............................    10 eur

Oslobodenie

 Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61                   Dodatočné povolenie stavby,

 ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny
stavby............... trojnásobok sadzby   ustanovenej   v   položke  60                                                                                

Položka 62

 1. a) Žiadosť o povolenie
 2. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa pol.60 ......................................................................................................      30 eur
 3. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

          právnickú osobu   .......................................................................      50 eur

          fyzickú osobu      ......................................................................      20 eur

 1. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ak je plocha do15 m2.........................................................     60 eur

Od 15m2 do 40 m2 vrátane ...........................................................     200 eur

Nad 40 m2  .....................................................................................    430 eur

 1. 4terénnych úprav

právnickú osobu.............................................................................     100 eur

       fyzickú osobu..................................................................................      20 eur

Položka 62a        Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 1. a) na  stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 2. rodinný dom  ....................................................................................    35 eur
 3. bytový dom  .....................................................................................   120 eur
 1. b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
 2. ak zastavaná plocha nepresahuje25 m2 ...........................................   25 eur
 3. ak zastavaná plocha presahuje25 m2 ............................................  50 eur
 4. c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 5. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .............   25 eur
 6. bytových domov ........................................................................  50 eur
 1. d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na     individuálnu rekreáciu 
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami   ..................................  20 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   ...................... 20 eur
 4. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ...............................................................................   20 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská ...............................................   20 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám

           napríklad letné kuchyne, bazény, sklady    ...................................  20 eur

 1. e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným            budovám 
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................  30 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................  30 eur
 4.    na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .................................................................................   30 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská ................................................  30 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..  30 eur
 7. f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .    ..........................  20 eur
 8. g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri

     do 50 000 eur vrátane............................................................................   60 eur

nad 50 000eur do 100 000eur vrátane ..................................................      120 eur

nad 100 000eur do  500 000eur ...........................................................        250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ............................................      400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .........................................    530 eur

nad 10 000 000 eur ..................................................................................    660 eur

:                  Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písm. a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov.