Tlačivá na stiahnutie

docxPotvrdenie o podaní daňového priznania.docx28.27 KB

pdfPotvrdenie o podaní daňového priznania.pdf500.30 KB

docVznik-zánik daňovej povinnosti.doc36.00 KB

pdfVznik-zánik daňovej povinnosti.pdf339.45 KB

pdfPoučenie na vyplnenie priznania.pdf257.73 KB

pdfTlačivo Daň z nehnuteľností.pdf1023.64 KB

  TKO: 

docŽiadosť o odpustenie poplatku za KO a DSO.doc44 KB

pdfŽiadosť o odpustenie poplatku za TKO Obec Dolné Srnie

Daň za psa:

pdfPrihlásenie a odhlásenie psa - fyzické osoby.pdf566.25 KB

docxPrihlásenie a odhlásenie psa - fyzické osoby.docx15.44 KB

docPrihlásenie a odhlásenie psa - podnikatelia.doc41 KB

pdfPrihlásenie a odhlásenie psa - podnikatelia.pdf569.24 KB

Daň za ubytovanie:

pdfOznámenie k dani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti

pdfOznámenie k dani za ubytovanie

pdfOznámenie o daňovej povinnosti - daň za ubytovanie

pdfZúčtovanie dane za ubytovanie

 Stavebný úrad

pdfAdresy a telefónne čísla dotknutých organov r.2018.pdf154.35 KB

pdfŽiadosť o vydanie súhlasu podľa 120 ods.2 stav.zákona.pdf334.71 KB

docŽiadosť o vydanie súhlasu podľa 120 ods.2 stav.zákona.doc27.00 KB

pdfOhlásenie drobnej stavby.pdf609.97 KB

docOhlásenie drobnej stavby.doc58.00 KB

pdfOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.pdf599.45 KB

docOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.doc47.00 KB

pdfŽiadosť o overenie pasportu drobnej stavby.pdf649.28 KB

docxŽiadosť o overenie pasportu drobnej stavby.docx18.57 KB

pdfPrílohy k žiadosti o stavebné povolenie.pdf390.96 KB

pdfNávrh na kolaudáciu stavby rodinného domu.pdf451.36 KB

docNávrh na kolaudáciu stavby rodinného domu.doc32.00 KB

pdfNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf626.71 KB

docxNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.docx17.42 KB

pdfŽiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf370.53 KB

docŽiadosť o dodatočné povolenie stavby.doc42.00 KB

pdfŽiadosť o odstránenie stavby.pdf441.45 KB

docŽiadosť o odstránenie stavby.doc37.00 KB

pdfŽiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva.pdf375.14 KB

docxŽiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva.docx15.18 KB

pdfŽiadosť o predĺženie lehoty výstavby.pdf543.78 KB

docŽiadosť o predĺženie lehoty výstavby.doc30.00 KB

pdfŽiadosť o stavebné povolenie.pdf368.05 KB

docŽiadosť o stavebné povolenie.doc39.50 KB

pdfŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf415.11 KB

docŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.doc31.50 KB

pdfŽiadosť o zmenu užívania stavby.pdf425.03 KB

docŽiadosť o zmenu užívania stavby.doc32.50 KB

 Súpisné čísla:

pdfOznam nové zákonné povinnosti pri určovaní súpisných a orientačných čísiel.pdf487.64 KB

pdfPostup k vydaniu rozhodnutia o určení súpisného čísla pre stavby

      postavene pred r.1976.pdf89.63 KB

pdfŽiadosť o určenie súpisného čísla DS.pdf439.87 KB

docŽiadosť o určenie súpisného čísla DS.doc40.00 KB

pdfŽiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf496.85 KB

docŽiadosť o zrušenie súpisného čísla DS.doc34 KB

pdfČestné vyhlásenie k veku stavby.pdf460.66 KB

docxČestné vyhlásenie k veku stavby.docx15.49 KB

_________________________________

pdfŽiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZ.pdf495.90 KB

docxŽiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZ.docx17.08 KB

pdfŽiadosť o užívanie MZZO.pdf534.22 KB

docŽiadosť o užívanie MZZO.doc44.00 KB

STAVEBNÝ ZÁKON Č. 50/1976ZB.

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1

Správne poplatky-

STAVEBNÁ SPRÁVA

Platné od  1.1.2013

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..................................................................... 16, 50 eura

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.

           UMIESTNENIE STAVBY

 1. a) Návrh navydanie rozhodnutia o umiestnení stavbyalebo rozhodnutia o využití  

    územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia za každú stavbu samostatne    

 1. pre   fyzickú   osobu....................................................................................      40 eura
 2. pre   právnickú   osobu................................................................................   100 eur
 3. b) Návrh napredĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.............     20 eur

 

Položka 60                                  STAVEBNÉ POVOLENIE

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 1. a)na stavby na bývanie
 2. na stavbu rodinného domu .....................................................................    50 eur
 3. na stavbu bytového domu ......................................................................   200 eur
 4. b)na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 5. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.................................................     25 eur
 6. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ....................................................     50 eur
 1. c)na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
 2. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu............................    35 eur
 3. bytových domov......................................................................................  100 eur
 1. d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami ...............................................      30 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .................................      30 eur
 4. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad  5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka...........................................................................................              30 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská .........................................................       30 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne,

      bazény, sklady .................................................................................  30 eur

 1. e) na stavby,  ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................. 50 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ............................... 50 eur   
 4. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .............................................................................................   50 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská ...................................................    50 eur
 6. na  stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.......   50 eur
 1. f)    na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokonč. podľa písmen d) a e) .................................................................................       20 eur
 2. g)  na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

     do 50 000 eur vrátane................................................................     100 eur

nad 50 000eur do 100 000eur vrátane .............................................    200 eur

nad 100 000eur do  500 000eur .......................................................    400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .......................................    600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..................................    800 eur

nad 10 000 000 eur ...........................................................................  1000 eur

 1. h)  na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .................                                                                   50 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa     súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písm. a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov

Položka 60a       Ohlásenia stavieb, predĺženie platnosti SP,         

 1. a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
 1. právnickú osobu  ..............................................................................     100 eur
 2.  fyzickú osobu      ..............................................................................      30 eur
 1. b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
 2. právnickú osobu  ..............................................................................       50 eur
 3.  fyzickú osobu      ..............................................................................      20 eur
 4. c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a  udržiavacích prác, pre
 5. právnickú osobu  ..............................................................................       30 eur
 6.  fyzickú osobu      ..............................................................................      10 eur
 1. d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej

                stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia..... 80 eur

 1. e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná

             dokumentácia stavby  ....................................................................  10 eur

 1. f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe   ...      30 eur
 2. g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..............................    10 eur

Oslobodenie

 Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61                   Dodatočné povolenie stavby,

 ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny
stavby............... trojnásobok sadzby   ustanovenej   v   položke  60                                                                                

Položka 62

 1. a) Žiadosť o povolenie
 2. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa pol.60 ......................................................................................................      30 eur
 3. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

          právnickú osobu   .......................................................................      50 eur

          fyzickú osobu      ......................................................................      20 eur

 1. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ak je plocha do15 m2.........................................................     60 eur

Od 15m2 do 40 m2 vrátane ...........................................................     200 eur

Nad 40 m2  .....................................................................................    430 eur

 1. 4terénnych úprav

právnickú osobu.............................................................................     100 eur

       fyzickú osobu..................................................................................      20 eur

Položka 62a        Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 1. a) na  stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 2. rodinný dom  ....................................................................................    35 eur
 3. bytový dom  .....................................................................................   120 eur
 1. b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
 2. ak zastavaná plocha nepresahuje25 m2 ...........................................   25 eur
 3. ak zastavaná plocha presahuje25 m2 ............................................  50 eur
 4. c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 5. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .............   25 eur
 6. bytových domov ........................................................................  50 eur
 1. d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na     individuálnu rekreáciu 
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami   ..................................  20 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   ...................... 20 eur
 4. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ...............................................................................   20 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská ...............................................   20 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám

           napríklad letné kuchyne, bazény, sklady    ...................................  20 eur

 1. e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným            budovám 
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................  30 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................  30 eur
 4.    na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .................................................................................   30 eur
 5. na spevnené plochy a parkoviská ................................................  30 eur
 6. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..  30 eur
 7. f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .    ..........................  20 eur
 8. g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri

     do 50 000 eur vrátane............................................................................   60 eur

nad 50 000eur do 100 000eur vrátane ..................................................      120 eur

nad 100 000eur do  500 000eur ...........................................................        250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ............................................      400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .........................................    530 eur

nad 10 000 000 eur ..................................................................................    660 eur

:                  Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písm. a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov.