Tlačivá na stiahnutie

pdfVznik - zánik daňovej povinnosti

pdfPoučenie na vyplnenie priznania.pdf257.73 KB

pdfTlačivo Daň z nehnuteľností.pdf1023.64 KB

  TKO: 

docxŽiadosť o odpustenie poplatku za KO a DSO 2021.docx20.99 KB

pdfŽiadosť o odpustenie poplatku za TKO Obec Dolné Srnie

Daň za psa:

pdfEvidencia psa a zahlásenie zmien povinných údajov, prihlásenie a odhlásenie psa

pdfEvidencia - prihlásenie a odhlásenie psa (podnikatelia)

Daň za ubytovanie:

pdfOznámenie k dani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti

pdfOznámenie k dani za ubytovanie

pdfOznámenie o daňovej povinnosti - daň za ubytovanie

pdfZúčtovanie dane za ubytovanie

 Stavebný úrad:

pdfŽiadosť o rozkopávku

pdfŽiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k PD 

pdfNávrh na kolaudáciu stavby RD

pdfNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

pdfŽiadosť ohlásenie drobnej stavby

docOhlásenie drobnej stavby.doc56.00 KB

docOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.doc46.50 KB

pdfŽiadosť o overenie pasportu drobnej stavby

Súpisné čísla:

pdfOznam nové zákonné povinnosti pri určovaní súpisných a orientačných čísiel.pdf487.64 KB

pdfPostup k vydaniu rozhodnutia o určení súpisného čísla pre stavby

      postavene pred r.1976.pdf89.63 KB

pdfŽiadosť o určenie súpisného čísla.pdf369.76 KB

docŽiadosť o určenie súpisného čísla.doc38.00 KB

pdfŽiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf370.03 KB

docŽiadosť o zrušenie súpisného čísla.doc33.50 KB

pdfČestné vyhlásenie k veku stavby

_________________________________

pdfŽiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania

     ovzdušia

docxŽiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.docx13.68 KB

pdfŽiadosť o výrub drevín

pdfŽiadosť o odstránenie stavby