Úradná tabuľa

 

Kontakt:

 • Sídlo: Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie,
 • Telefón: 032/7792431,
 • Mobil: 0903 510 523,
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Dolné Srnie.

Uvedená emailová adresa je určená aj na vydávanie hlasovacieho preukazu.

pdf Rozhodnutie predsedu vlády SR o vyhlásení volieb .pdf186.90 KB

pdf Informácia pre voliča.pdf213.17 KB

pdf Informácia pre voliča v anglickom jazyku.pdf25.43 KB

Bližšie informácie:

www.minv.sk/?ep-vzory1

docxČestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky o trvalom pobyte v cudzine .docx15.72 KB

docxŽiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do EÚ 2024 na území SR.docx18.29 KB

  

pdfZápisnica - voľby do Európskeho  parlamentu dňa 8.6.2024.pdf3.74 MB

 

Výsledky II. kola:

Účasť v obci Dolné Srnie: 74,04 %

pdfZápisnica z 06.04.2024 - zverejnenie výsledkov.pdf537.13 KB

 

Výsledky I. kola:

Účasť v obci Dolné Srnie: 58,84 %

pdfZápisnica 23.03.2024 zverejnenie.pdf635.75 KB

 https://www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Obec Dolné Srnie

Č.j. OcU-DS-65/2024

podľa ustanovenia § 3 a §  4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

                                                                  v y h l a s u j e

                             výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľa / riaditeľky

                                                     Materskej školy v Dolnom Srní

                                                s predpokladaným nástupom 1.8.2024

Požadované  predpoklady a požiadavky :

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 1. Splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle § 11 a 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 2. Splnenie podmienky 5 rokov zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

B:  Iné  kritériá a požiadavky :

 1. Bezúhonnosť
 2. Zdravotná spôsobilosť
 3. Ovládanie štátneho jazyka
 4. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 5. Osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      C:  Zoznam požadovaných dokladov :

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis
 3. Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 4. Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy / max.3 strany/
 5. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti a zaradenia do kariérového stupňa
 6. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
 7. Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 8. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 9. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
 10. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa §3ods,7 písm. a/c/e alebo ods.8písm.a/ zákona č. 596/2003 Z. z.

       Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a praxe.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové  

konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi

predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

Dátum a miesto podania prihlášky :  Prihlášky treba doručiť osobne alebo poštou do 21.6.2024  do 12:00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „   Neotvárať – výberové konanie – na riaditeľa / riaditeľku MŠ,  na  adresu: Obec Dolné Srnie, Dolné Srnie 242, 916 41.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom rada školy písomne.

                                                                                                       

V Dolnom Srní, dňa 31.5.2024                                             ...................................

                                                                                                    Starostka  obce

 Zverejnené dňa : 31.05.2024

********

Projekt Obce Dolné Srnie 

z Participatívneho-komunitného rozpočtu 2024  postúpil do verejného hlasovania.

Verejné hlasovanie začína 15. mája 2024 a trvá do 30. mája. 2024.

Hlasovať za projekt je možné prostredníctvom stránky: https://pakr.hlasobcanov.sk

Hlasovanie je bezplatné.

Z jedného telefónneho čísla je možné poslať len 1 SMS hlas.

Pre  umiestnenie sa v prvej desiatke v okrese Nové Mesto nad Váhom, aby náš projekt uspel je potrebné získať minimálne 150 hlasov!

Zverejnené dňa : 15.05.2024

________________________________________________________________ 

Hlasovanie za projekt Deň detí v Dolnom Srní  - TSK.

na stránke:  https://pakr.hlasobcanov.sk/all-projects

Hlasovanie

 

Zverejnené dňa : 15.05.2024

************

 

  UPOZORNENIE - zmena správnych poplatkov k 01.04.2024!

pdfSadzobník poplatkov od 1.4.2024.pdf1.96 MB

***********

pdfStrategický dokument "Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom".xml.pdf377.88 KB

Zverejnené dňa 22.05.2024 

pdfStrategický dokument "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Trenčianske Bohuslavice".xml.pdf380.59 KB

Zverejnené dňa 22.05.2024 

***********

pdfOznámenie o strategickom dokumente - PHSR 2024-2030 s výhľadom do roku 2040 obce Bzince pod Javorinou.pdf387.87 KB

pdfPHSR 2024-2030 s výhľadom do roku 2040 obce Bzince pod Javorinou.pdf2.47 MB

Zverejnené dňa 25.03.2024 

***********