Úradná tabuľa

 

OZNÁMENIE

Z dôvodu sprísnených opatrení vychádzajúcich z Uznesenia vlády SR č.77 z 5.2.2021 je  prevádzka Obecného úradu v Dolnom Srní do 19.3.2021 v obmedzenom režime.
Prosíme občanov, aby s pracovníkmi obecného úradu do 19.3.2021 komunikovali službami Slovenskej pošty, a.s., telefonicky alebo elektronickou formou prostredníctvom zverejnených mailových adries obecného úradu na internetovej stránke obce - samospráva obce-zamestnanci.

Všetky podania doručené na  obecný úrad budú priebežne vybavované.
Pri úhradách svojich poplatkov voči obce využívajte do uvedeného termínu peňažné ústavy (banky) alebo ich elektronické služby a služby Slovenskej pošty, a.s.

Obecný úrad v Dolnom Srní zároveň oznamuje, že  od 8.2.2021 do 19.3.2021 sú úradné hodiny na obecnom úrade pre klientov ZRUŠENÉ.

V prevádzke bude iba Matrika (č.t. 0903510523) za účelom vybavenia záležitostí spojených s úmrtím    a za účelom vydávania druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o žití. Pre iné úkony je matrika zatvorená.

Žiadame Vás, aby ste obecný úrad v súlade s obmedzeniami uvedenými v uznesení vlády SR č.77 do 19.3.2021        obecný úrad nenavštevovali .

Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Juraj Hamaj, starosta obce

Termín podania do 31.januára 2021

 Daň z nehnuteľnosti -

Vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2020 nadobudli (kúpou, zdedením, skolaudovali) predali alebo darovali svoju nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel využitia stavby, ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2021.

TKO -

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2021 ( tlačivo je webovej stránke obce) je potrebné predložiť spolu s dokladmi na preukázanie nároku

na zníženie alebo odpustenie poplatku ( študenti SŠ a VŠ ubytovaní na internáte v zahraničí, občania s trvalým pobytom v obci Dolné Srnie pracujúci a žijúci v zahraničí) podľa VZN č.4/2017.

Daň za psa –

majitelia psov sú povinný nahlásiť všetky zmeny súvisiace s vlastníctvom (prihlásiť nového psa, odhlásiť – strata, úhyn, utratenie a iný dôvod).