Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.  Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

 

Komisia pre financie a verejné obstarávanie:

 • predseda: Ing. Zuzana Zahorová
 • členovia: 

Poslanie komisie

 1. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti financií a verejného obstarávania.
 2. Podieľa  sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti.
 3. Kontroluje plnenie rozpočtu a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia.
 4. Predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky.
 5. Dáva stanoviská k rozhodovaniu o prijatí úverov a pôžičiek.
 6. Aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre obec v rámci oblasti svojej pôsobnosti.
 7. Posudzuje finančné rozhodnutia obecného zastupiteľstva (rozpočet, dane, výberové konania, verejné obstarávania).
 8. Posudzuje všetky zmluvy obce (najmä z pohľadu riadenia rizík, odzrkadlenia zmluvných záväzkov v účtovníctve, rozpočtového krytia).
 9. Kontroluje nakladanie s majetkom obce a vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a jeho odpredaju.

 

Komisia pre kultúru, šport a školstvo:

 • predseda: PhDr. Jana Chovancová
 • členovia: 

Poslanie komisie

 1. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti šport, školstvo a kultúru.
 2. V oblasti športu  orientuje svoju činnosť na podporu športových klubov v obci.
 3. Doporučuje obecnému zastupiteľstvu opatrenia na zabezpečenie 100% kapacity materskej školy pre všetky deti s trvalým pobytom v obci.
 4. Zabezpečuje činnosť zboru pre občianske záležitosti pri občianskych obradoch.
 5. Organizačne zabezpečuje a dohliada na priebeh kultúrnych podujatí poriadaných obcou pre deti a mládež.
 6. Spolupracuje s „Jednotou dôchodcov“.
 7. Dohliada na vedenie kroniky obce, obecnej knižnice a pamätnú izbu obce.

 

Komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok:

 • predseda: Dušan Švacho
 • členovia: 

Poslanie komisie

 1. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti pre bytovú politiku a verejný poriadok.
 2. Kontroluje evidenciu žiadostí o pridelenie nájomných bytov, dáva odporučenie na prideľovanie nájomných bytov.
 3. Spolurozhoduje o opatreniach voči neplatičom.
 4. Prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v obecnom zastupiteľstve, ak súvisia s verejným poriadkom, prevenciou  negatívnych javov alebo ochranou majetku.
 5. Podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti na miestnych komunikáciách a vydáva k nim svoje stanoviská.
 6. Vyjadruje sa k sťažnostiam a podnetom, týkajúcich sa rušenia verejného poriadku.
 7. Navrhuje opatrenia za účelom znižovania trestnej činnosti a priestupkov na území obce.
 8. Vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré obciam ukladá zákon a navrhuje opatrenia na nápravu zistených alebo oznámených nedostatkov.
 9. Navrhuje opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti v cestnej premávke.

pdfŠtatút komisie pre bytovú politiku a verejný poriadok

pdfHarmonogram plánu zasadnutí komisie pre bytovú politiku a verejný poriadok

pdfZápisnica zo zasadnutia 15.04.2019 - komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok

pdfZápisnica zo zasadnutia 7.10.2019 - komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok

pdfZápisnica zo zasadnutia 26.11.2019 - komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok

pdfZápisnica zo zasadnutia 02.12.2019 - komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok
pdfZápisnica zo zasadnutia 3.6.2020 - komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok

 

Komisia pre ochranu a bezpečnosť obyvateľov:

 • predseda: Mgr. Peter Kováč
 • členovia : 

Poslanie komisie

 1. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti pre ochranu a bezpečnosť obyvateľov.
 2. V spolupráci s obvodným lekárom pripravuje opatrenie na predchádzanie šíreniu infekčných ochorení.
 3. Navrhuje činnosti pre podporu zdravia detí a mládeže pohybovým režimom a zdravou výživou.
 4. V oblasti sociálnej starostlivosti spolupracuje pri uzatváraní zmlúv a aktivačných prácach najmä s občanmi obce bez trvalého pobytu (bezdomovci).
 5. V oblasti sociálnej pomoci doporučuje umiestnenie seniorov v domovoch sociálnej starostlivosti.

 

Komisia pre životné prostredie:

 • predseda: Mgr. Alena Sapáková
 • členovia: 

Poslanie komisie
Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti pre životné prostredie.

Komisia zameriava svoju činnosť na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia:

 1. voda
 2. ovzdušie
 3. príroda

Kontroluje:

 1. nakladanie s odpadmi
 2. nakladanie s druhotnými surovinami
 3. čistotu obce

Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy opatrení pre zlepšenie životného prostredia v obci.

 

Komisia stavebná a pre rozvoj obce:

 • predseda: Miroslav Melicher
 • členovia: 

Poslanie komisie

 1. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti výstavby a rozvoja obce.
 2. Zameriava svoju činnosť na dodržiavanie stavebného zákona pri realizácii nových stavieb a rekonštrukcii starších.
 3. Spolupracuje a predkladá návrhy pre dopracovanie Územného plánu obce Dolné Srnie.
 4. Predkladá návrh na chránené pamiatky obce.
 5. Posudzuje výhľadové rozvojové projekty.