Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo  z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.  Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

 

Komisia pre financie a verejné obstarávanie:

Predseda:        pp. Bc. Zuzana Rehorová

Podpredseda:  pp. Ing. Zuzana Zahorová

Členovia:         Ing. Gabriela Trchalová, pp. Bc. Renáta Uhrecká, pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M

 

Komisia pre kultúru:

Predseda:        pp. Ing. Zuzana Zahorová

Členovia:         Lenka Bušová, Ing. Katarína Kráľová, PhD., pp. Mgr. Filip Miklánek,

                         Igor Šimonovič, Roman Uhrecký, pp. Bc. Renáta Uhrecká, Miroslav Žákovic, 

  

Komisia pre výstavbu, bytovú politiku a rozvoj obce:

Predseda:        pp. Ing. Barbora Pevalová

Členovia:         Ivan Halász, Tomáš Maršálek

 

Komisia pre sociálnu starostlivosť a verejný poriadok:

Predseda:        pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M

Členovia:        pp. Ing. Barbora Pevalová, pp. Bc. Zuzana Rehorová

 

Komisia pre životné prostredie:

Predseda:         pp. Mgr. Filip Miklánek

Podpredseda:  Juraj Gašparík

Členovia:         pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Jakub Švacho, Michal Vicena, Milan Vicena

 

Komisia šport a školstvo:

Predseda:        pp. Peter Hargaš

Členovia:         pp. Ing. Barbora Pevalová, Bc. Ľuboš Hargaš, Róbert Hejbal


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zložení:

pp. Bc. Barbora Kráľová, LL.M, Bc. Zuzana Rehorová, Ing. Barbora Pevalová