Samospráva obce

 294459017 109307991860075 7382785356336628812 n 1   

             

Renáta Žákovicová                                                                                             
Obec Dolné Srnie                                                                                            

Funkčné obdobie:
(prvé) od 24.11.2022
Rok narodenia: 
1971     

Kontakt:                                                               
916 41 Dolné Srnie 242
telefón: 0908 770 529
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.


Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia, 
 • vykonáva obecnú správu, 
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní po schválení obecným zastupiteľstvom.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/12/2018             

Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je u nás vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny
 • schvaľuje územný plán obce
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane
 • určuje náležitosti miestnej dane
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
 • uznáša sa na nariadeniach
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo  z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.  Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Mgr.  Radoslav Olašák

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení.

BEHULOVÁ Monika
sekretariát, podateľňa, ostatné samosprávne činnosti obce, matrika, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
tel.: +421 32 77 92 431
mobil: +421 903 510 523
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.