Harmonogram vývozu odpadov

pdfHarmonogram vývozu pre rok 2023 - Obec Dolné Srnie.pdf1.35 MB

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dolné Srnie za rok 2022

Obec Dolné Srnie, zastúpená starostkou obce Renátou Žákovicovou v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dolné Srnie za rok 2022 je 37,12%.

Ďakujeme a zároveň chválime občanov v spolupráci pri triedení komunálneho odpadu. Nakoľko sa nám úroveň vytriedenia v porovnaní s rokom 2021 zvýšila o 11,45%.

 

pdfRočný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

      - zverejnenie modul 265, 100435.pdf1.05 MB

pdfRočný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

      - zverejnenie modul 265100435.pdf112.51 KB

pdfOznámenie o úrovni vytriedenia  za rok 2021.pdf193.04 KB 

pdfLeták - Triedenie bioodpadu DOLNÉ SRNIE.pdf2.09 MB

 

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dolné Srnie za rok 2018

pdfÚroveň vytriedenia komunálnych odpadov.pdf68,26 KB                                  26/02/2019 

 

Oznam

„Triedenie odpadu“

Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí.

Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z recyklácie a vyviezť s komunálnym odpadom.

Do kontajnerov na separovaný zber nepatria obaly od nebezpečných látok, motorových olejov, znečistené obaly .

Sklenené fľaše musia byť zbavené kovových uzáverov a ich obsahu.

jpgnaša vizitka.jpg1.68 MB