Úradná tabuľa

 

Termín podania do 31.januára 2019

 Daň z nehnuteľnosti -

Vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2018 nadobudli (kúpou, zdedením, skolaudovali) predali alebo darovali svoju nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel využitia stavby, ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019.

TKO -

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2019 ( tlačivo je webovej stránke obce) je potrebné predložiť spolu s dokladmi na preukázanie nároku

na zníženie alebo odpustenie poplatku ( študenti SŠ a VŠ ubytovaní na internáte, občania s trvalým pobytom v obci Dolné Srnie pracujúci a žijúci v zahraničí) podľa VZN č.4/2017.

Daň za psa –

majitelia psov sú povinný nahlásiť všetky zmeny súvisiace s vlastníctvom (prihlásiť nového psa, odhlásiť – strata, úhyn, utratenie a iný dôvod).

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú občanom, že od dňa 18.10.2018 vykonávajú

v našej obci odpočet vodomerov.