Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.


Postavenie starostu ako jedného z orgánov samosprávy upravujú predovšetkým tieto zákony:

 • Ústava SR v článok 69,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.,
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a ďalšie.

Zákon o obecnom zriadení vymedzuje postavenie starostu takto:

 • starosta obce je verejný činiteľ,
 • je výkonným orgánom obce,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec navonok.

Starosta obce spĺňa všetky zákonné podmienky na to, aby mohol byť chápaný ako verejný činiteľ: 

 • je to volený funkcionár obce,
 • podieľa sa na plnení úloh štátu a spoločnosti,
 • využíva pri plnení úloh právomoci, ktoré mu boli zverené zákonom a je za plnenie týchto úloh zodpovedný. 

Tým, že starosta obce je volený priamo občanmi, nie obecným zastupiteľstvom, svoje právne postavenie odvodzuje nie od právomocí odovzdaných obecným zastupiteľstvom, ale priamo od občanov ako nositeľov štátnej moci. Starosta obce nie je členom kolektívneho voleného obecného zastupiteľstva, má samostatné a nezávislé postavenie.
Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho volebného práva tajným hlasovaním.
 
Funkcia starostuje podľa § 13, ods. 3 nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej   bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona (napr. prokurátor alebo čakateľ prokuratúry). 

Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a Ústavou SR konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce.

Starosta obce nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k obci. 
Pretože nejde o voľbu s účinkami pracovnoprávneho vzťahu podľa § 27 ods. 3 Zákonníka práce, nie je možné so zánikom mandátu spájať dôsledky uvedené v § 65 ods. 2 Zákonníka práce. 
Starosta obce nesmie byť pre výkon svojich kompetencií ukrátený vo svojich právach
Starosta obce nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k obci.
 
Právne postavenie starostu obce možno zhrnúť do týchto bodov:

 • funkcia starostu je verejnou funkciou, starosta obce je pri výkone tejto funkcie verejným činiteľom,
 • zvolením do funkcie starostovi nevzniká pracovný pomer s obcou,
 • Zákonník práce sa na výkon funkcie starostu uplatní len v tom prípade, ak to zákon výslovne uvádza alebo sa na Zákonník práce výslovne odvolávajú osobitné zákony,
 • výkon verejnej funkcie sa vykonáva v podobe krátkodobého alebo dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania,
 • starosta obce má zo zákona nárok na plat podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.,
 • starosta má právo na náhradu výdavkov vynaložených na výkon funkcie,  

 Kompetencie starostu obce:

 • starosta ako štatutárny orgán obce,
 • starosta ako zamestnávateľ v pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom obce,
 • starosta ako správny orgán v administratívnych veciach obce,
 • starosta ako správca dane v prípade vyberania miestnych daní a poplatkov.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce. 
Postavenie starostu ako štatutárneho orgánu nemožno stotožňovať so všeobecnou právnou úpravou štatutárneho orgánu podľa § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo podľa § 13 ods. 1 ObchZ. 
Právna úprava postavenia starostu obce ako štatutárneho orgánu vyplýva z osobitostí samosprávy, keď najvyšším orgánom samosprávneho celku je vždy kolektívny volený orgán (obecné zastupiteľstvo) a niektoré právomoci môže starosta vykonávať len so súhlasom zastupiteľstva (napr. nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a pod.).

Starosta je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch obce. V súlade s § 9 Zákonníka práce právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch vykonávajú predovšetkým štatutárne orgány, iné orgány, pokiaľ to vyplýva z ich kompetencií alebo zamestnanci, ktorí sú štatutárnym orgánom poverení na výkon právomocí v pracovnoprávnych vzťahoch.