Úradné dokumenty

pdfUznesenia z 3. zasadnutia OZ dňa 14.12.2022.pdf1.28 MB

pdfUznesenia z 2. neplánovaného zasadnutia OZ - dňa 28.11.2022.pdf312.00 KB

pdfUznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutie OZ dňa 24.11.2022.pdf804.43 KB

Nové zastupiteľstvo

pdfUznesenia z 26. zasadnutia OZ dňa 07.09.2022.pdf847.67 KB

pdfUznesenia z 25. zasadnutia OZ dňa 22.06.2022.pdf910.95 KB

pdfUznesenia z 24. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 30.03.2022.pdf740.19 KB

 

Rok 2021 

pdfUznesenie z 23. zasadnutia OZ dňa 15.12.2021.pdf2.10 MB

pdfUznesenia z 22. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 06.10.2021.pdf609.58 KB

pdfUznesenia z 21. zasadnutia OZ dňa 29.09.2021.pdf1.03 MB 

pdfUznesenia z 20. zasadnutia OZ dňa 23.06.2021.pdf813.36 KB

pdfUznesenia z 19. zasadnutia OZ dňa 14.04.2021.pdf558.38 KB

 

Rok 2020 

pdfUznesenia z 18. zasadnutia OZ dňa 16.12.2020.pdf978.79 KB

pdfUznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 04.11.2020.pdf757.90 KB

pdfUznesenia z 16. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 23.09.2020.pdf1.16 MB

pdfUznesenia z 15.zasadnutia OZ dňa 24.06.2020.pdf1.28 MB

pdfUznesenia z 14. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 13.05.2020.pdf1001.49 KB

pdfUznesenia z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 7.2.2020.pdf511.15 KB 

pdfUznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 8.1.2020.pdf588.90 KB

Rok 2019

pdfUznesenia z 11. zasadnutia OZ dňa 18.12.2019.pdf2.57 MB 

pdfUznesenia z 10. zasadnutia OZ dňa 20.11.2019.pdf1.34 MB

pdfUznesenia z 9.mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 14.10.2019

pdfUznesenia z 8.zasadnutia OZ dňa 9.10.2019

pdfUznesenia zo 7. zasadnutia OZ dňa 28.08.2019

pdfUznesenia zo 6.zasadnutia OZ dňa 26.06.2019

pdfUznesenie č.39-2019 - opravené z dôvodu zmeny termínu festivalu

pdfUznesenia z 5.zasadnutia OZ dňa 22.05.2019

pdfUznesenia z 4.zasadnutia OZ dňa 27.03.2019 

pdfUznesenia z 3.zasadnutia OZ dňa 13.02.2019

 

ROK 2018

pdfUznesenia z 2.zasadnutia OZ dňa 19.12.2018

pdfUznesenia z 1.ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 5.12.2018

pdfUznesenia z 43. zasadnutia OZ dňa 21.11.2018  

pdfUznesenia z 42.zasadnutia OZ dňa 15.10.2018

pdfUznesenia z 41. zasadnutia OZ dňa 10.10.2018

pdfUznesenia z 40.zasadnutia OZ dňa 28.08.2018

pdfUznesenia z 39.zasadnutia OZ dňa 27.06.2018

pdfUznesenia z 38. zasadnutia OZ dňa 21.05.2018

pdfUznesenia z 37. zasadnutia OZ dňa 5.4.2018  

pdfUznesenia z 36.zasadnutia OZ dňa 14.02.2018

 

ROK 2017

pdfUznesenia z 35.zasadnutia OZ dňa 15.12.2017

pdfUznesenia z 34.zasadnutia OZ dňa 22.11.2017

pdfUznesenia z 33.zasadnutia OZ dňa 27.09.2017

pdfUznesenia z 32.zasadnutia OZ dňa 23.08.2017

pdfUznesenia z 31.zasadnutia OZ dňa 29.06.2017

pdfUznesenia z 30.zasadnutia OZ dňa 17.05.2017

pdfUznesenia z 29.zasadnutia OZ dňa 29.03.2017

pdfUznesenia z 28.zasadnutia OZ dňa 15.02.2017

pdfUznesenia z 27.zasadnutia zo dňa 12.01.2017

 

ROK 2016

pdfUznesenia z 26.zasadnutia OZ dňa 19.12.2016

pdfUznesenia z 25.zasadnutia OZ dňa 14.12.2016

pdfUznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 23.11.2016

pdfUznesenia z 22. zasadnutia OZ dňa 28.9.2016

pdf Uznesenia z 21.zasadnutia OZ dňa 31.8.2016

pdfUznesenia z 20.zasadnutia OZ dňa 29.6.2016

pdfUznesenia z 19.zasadnutia OZ dňa 25.5.2016

pdfUznesenia z 18.zasadnutia OZ dňa 27.04.2016

 pdfUznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 6.4.2016

pdfUznesenie z 16. zasadnutia OZ dňa 24.02.2016

pdfUznesenia z 15.zasadnutia OZ dňa 27.1.2016

 

pdfVZN č.1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

    a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie.pdf572.79 KB

pdfVZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

      a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie - Návrh.pdf637.25 KB

ROK 2022 

pdfVZN - č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     na území obce Dolné Srnie .pdf730.92 KB

pdfVZN - č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     na území obce Dolné Srnie  - Návrh.pdf731.48 KB

 ROK 2021

pdfVZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Srnie - schválené.pdf1.03 MB

pdfVZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - schválené.pdf635.53 KB

pdfVZN č. 3/2021 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie  - schválené.pdf731.62 KB

 ROK 2020

pdfNávrh Dodatku č.1 k VZN 4-2017.pdf779.69 KB zverejnené01.12.2020

      Spracoval: Mgr.Peter Kováč, poslanec OZ v Dolnom Srní

pdfVZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf2.32 MB

pdfVZN č.2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky.pdf1.04 MB

pdf Návrh VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf195.70 KB

pdfVZN č. 4/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf6.05 MB

pdfNávrh VZN č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska DS.pdf612.19 KB

pdfNávrh VZN č.3/2020 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci.pdf744.18 KB

pdfNávrh VZN č. 2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf173.15 KB

pdfVZN č.1-2020 o nájomných bytoch schválený.pdf1.35 MB

pdfNávrh VZN č. 1/2020 o nájomných bytoch.pdf472.73 KB

 ROK 2019

pdfVZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom

     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území

     obce Dolné Srnie.pdf513.28 KB

pdfOBEC DOLNÉ SRNIE - Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska.pdf589.90 KB

pdfVZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadypdf1.03 MB

pdf Návrh - VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

      a drobné stavebné odpady

Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní dňa 09.10.2019

Názov správy: 

Návrh na VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Dolné Srnie

Spracovala: Ing. Zuzana Zahorová, poslankyňa OZ v Dolnom Srní

pdfNávrh na VZN - zásady odmeňovania poslancov - predkladá Ing. Z.Zahorová poslankyňa OZ
 

Rok 2017

pdfVZN č.5 -2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

pdfVZN č. 4-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN č.3-2017 o zrušení VZN č.3-2016 

pdfVZN č.2-2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov

      na území obce Dolné Srnie  

pdfVZN č.1- 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolné Srnie

 

Rok 2015

pdfVZN č.2-2015 o umiestňovaní volebných plagátov

pdfVZN č.1-2015 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie

 

Rok 2013

pdfZásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Srnie 

 

Rok 2012

pdfVZN č.2-2012 o miestnom referende

 

Rok 2011

pdfVZN č.1-2011 PPZP