VZN obce

 pdfVZN č. 9/2024 o organizácii miestneho referenda - návrh.pdf339.04 KB

     Zverejnené dňa: 01.07.2024

pdfVZN č. 8/2024 o zrušení VZN č. 2/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie

      -návrh.pdf271.35 KB

       Zverejnené dňa: 01.07.2024 

pdfVZN č. 7/2024 o zrušení VZN č.2/2012 o organizácii miestneho referenda

      - návrh.pdf290.76 KB

       Zverejnené dňa: 01.07.2024

pdfVZN č. 6/2024 - návrh o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie

     - návrh.pdf433.82 KB 

     Zverejnené dňa: 01.07.2024

pdfVZN č. 5/2024 o zrušení VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017

       o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Dolné Srnie  - návrh .pdf272.61 KB

        Zverejnené dňa: 01.07.2024 

pdfZásady hospodárenia s majetkom Obce Dolné Srnie - schválené.pdf622.92 KB

pdfVZN č. 4/2024 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dolné Srnie - návrh.pdf708.36 KB

      Zverejnené dňa: 06.05.2024 

pdfVZN č. 3/2024, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov -schválené.pdf286.90 KB

    Zverejnené dňa: 27.06.2024

pdfVZN č. 3/2024, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - návrh.pdf291.80 KB

      Zverejnené dňa: 06.05.2024     

pdfVZN č. 2/2024 Štatút obce Dolné Srnie

      - schválené.pdf346.40 KB

pdfVZN č. 2/2024 Štatút obce Dolné Srnie - návrh.pdf345.82 KB

pdfVZN č. 1/2024 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie

- schválené.pdf221.96 KB

pdfVZN č. 1/2024 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie

     -návrh.pdf221.37 KB

ROK 2023

pdfVZN  č. 14/2023  o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie

      - schválené.pdf723.54 KB

pdfVZN č. 14/2023 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie

      - návrh.pdf724.46 KB

pdfVZN  č. 13/2023 o zrušení VZN č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie

      - schválené.pdf730.79 KB

pdfVZN č.13/2023 o zrušení VZN č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie

     - návrh.pdf731.68 KB 

pdfVZN č. 12/2023 o dani z nehnuteľnosti, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

      - schválené.pdf626.78 KB

pdfVZN č. 12/2023  o dani z nehnuteľnosti, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

      - návrh.pdf626.72 KB

pdfVZN č. 11/2023 o zrušení VZN č. 2/2021 o  dani z nehnuteľnosti, dani za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje       - schválené.pdf533.45 KB

pdfVZN č. 11/2023 o zrušení VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

     - návrh.pdf533.48 KB

pdfVZN č. 10/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie

      - schválené.pdf672.30 KB

pdfVZN č. 10/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie

      - návrh.pdf676.45 KB

pdfVZN č. 9/2023 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie - o zrušení VZN

      - schválené.pdf462.25 KB

pdfVZN č. 9/2023 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie

     - návrh o zrušení VZN.pdf462.16 KB

pdfVZN č. 8/2023 č. 1 o určení miesta a zápisu detí do predškolskej dochádzky do MŠ

     - schválené.pdf694.67 KB

pdfVZN č. 8/2023 o určení miesta a zápisu detí do predškolskej dochádzky do MŠ

     - návrh.pdf755.49 KB

pdfVZN č. 7/2023 o zrušení VZN č. 2/2014 o zákaze používania alkoholických nápojov

      na vymedzených verejne prístupných miestach - schválené.pdf640.37 KB

pdfVZN č. 7/2023 o zrušení VZN č. 2/2014 o zákaze používania alkoholických  nápojov

      na vymedzených verejne prístupných miestach- návrh.pdf686.11 KB

*********************************

pdfVZN č. 6/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O

      - schválené.pdf663.17 KB

Územný plán obce Dolné Srnie - záverečné stanovisko.pdf259.67 KB

 link:https://www.enviroportal.sk/sk/eia

  Kompletná dokumentácia - čistopis:

pdfDolné Srnie ÚPNO text komplet.pdf2.59 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO text záväzná časť.pdf1.08 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v02 komplexný a záväzná časť.pdf4.82 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v03 doprava.pdf2.55 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v04 technická infraštruktúra.pdf1.88 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v05 ochrana prírody.pdf4.98 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v06 poľnohospodárska pôda.pdf2.47 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v07 povodňové riziko.pdf4.75 MB

pdfVZN č. 6/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O - návrh.pdf612.36 KB

*********************************

pdfVZN č. 5/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie

      - schválené.pdf847.97 KB

pdfVZN č. 5/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie

      - návrh.pdf670.67 KB

pdfVZN č. 4/2023 o zrušení VZN č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov

      v obci Dolné Srnie - schválené.pdf604.06 KB

pdfVZN č. 4/2023 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie

      - návrh o zrušení VZN.pdf585.30 KB  

pdfVZN č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú  úhradu nákladov

       v MŠ a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie

       - schválené.pdf643.98 KB

pdfVZN č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

       v MŠ a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie

      - návrh.pdf643.13 KB

pdfVZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa

      materskej školy a dieťaťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie 

      - schválené.pdf 1.41 MB

pdfVZN č. 2/2023  o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku

      na dieťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

      obce Dolné Srnie - návrh.pdf570.76 KB

pdfVZN č.1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

    a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie - schválené.pdf572.79 KB

pdfVZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

      a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie - návrh.pdf637.25 KB

ROK 2022 

pdfVZN - č.1/2022 o stanovení poplatku za -komunálne odpady a drobné stavebné odpady

      na území obce Dolné Srnie - schválené s podpisom.pdf3.14 MB

pdfVZN - č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     na území obce Dolné Srnie  - Návrh.pdf731.48 KB

 ROK 2021

pdfVZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Srnie - schválené.pdf1.03 MB

pdfVZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - schválené.pdf635.53 KB

pdfVZN č. 3/2021 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie  - schválené.pdf731.62 KB

 ROK 2020

pdfNávrh Dodatku č.1 k VZN 4-2017.pdf779.69 KB zverejnené01.12.2020

      Spracoval: Mgr.Peter Kováč, poslanec OZ v Dolnom Srní

pdfVZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf2.32 MB

pdfVZN č.2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky.pdf1.04 MB

pdf Návrh VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf195.70 KB

pdfVZN č. 4/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf6.05 MB

pdfNávrh VZN č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska DS.pdf612.19 KB

pdfNávrh VZN č.3/2020 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci.pdf744.18 KB

pdfNávrh VZN č. 2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf173.15 KB

pdfVZN č.1-2020 o nájomných bytoch schválený.pdf1.35 MB

pdfNávrh VZN č. 1/2020 o nájomných bytoch.pdf472.73 KB

 ROK 2019

pdfVZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom

     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území

     obce Dolné Srnie.pdf513.28 KB

pdfOBEC DOLNÉ SRNIE - Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska.pdf589.90 KB

pdfVZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadypdf1.03 MB

pdf Návrh - VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

      a drobné stavebné odpady

Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní dňa 09.10.2019

Názov správy: 

Návrh na VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Dolné Srnie

Spracovala: Ing. Zuzana Zahorová, poslankyňa OZ v Dolnom Srní

pdfNávrh na VZN - zásady odmeňovania poslancov - predkladá Ing. Z.Zahorová poslankyňa OZ
 

Rok 2017

pdfVZN č.5 -2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

pdfVZN č. 4-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN č.3-2017 o zrušení VZN č.3-2016 

pdfVZN č.2-2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov

      na území obce Dolné Srnie  

pdfVZN č.1- 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolné Srnie

 

Rok 2015

pdfVZN č.2-2015 o umiestňovaní volebných plagátov

pdfVZN č.1-2015 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie

 

Rok 2014

pdfVZN č. 2/2014 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.pdf470.38 KB

 

Rok 2013

pdfZásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Srnie 

 

Rok 2012

pdfVZN č.2-2012 o miestnom referende

 

Rok 2011

pdfVZN č.1-2011 PPZP