VZN obce

pdfVZN č.1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

    a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie.pdf572.79 KB

pdfVZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

      a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie - Návrh.pdf637.25 KB

ROK 2022 

pdfVZN - č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     na území obce Dolné Srnie .pdf730.92 KB

pdfVZN - č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     na území obce Dolné Srnie  - Návrh.pdf731.48 KB

 ROK 2021

pdfVZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Srnie - schválené.pdf1.03 MB

pdfVZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - schválené.pdf635.53 KB

pdfVZN č. 3/2021 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie  - schválené.pdf731.62 KB

 ROK 2020

pdfNávrh Dodatku č.1 k VZN 4-2017.pdf779.69 KB zverejnené01.12.2020

      Spracoval: Mgr.Peter Kováč, poslanec OZ v Dolnom Srní

pdfVZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf2.32 MB

pdfVZN č.2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky.pdf1.04 MB

pdf Návrh VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf195.70 KB

pdfVZN č. 4/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf6.05 MB

pdfNávrh VZN č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska DS.pdf612.19 KB

pdfNávrh VZN č.3/2020 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci.pdf744.18 KB

pdfNávrh VZN č. 2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf173.15 KB

pdfVZN č.1-2020 o nájomných bytoch schválený.pdf1.35 MB

pdfNávrh VZN č. 1/2020 o nájomných bytoch.pdf472.73 KB

 ROK 2019

pdfVZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom

     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území

     obce Dolné Srnie.pdf513.28 KB

pdfOBEC DOLNÉ SRNIE - Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska.pdf589.90 KB

pdfVZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadypdf1.03 MB

pdf Návrh - VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

      a drobné stavebné odpady

Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní dňa 09.10.2019

Názov správy: 

Návrh na VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Dolné Srnie

Spracovala: Ing. Zuzana Zahorová, poslankyňa OZ v Dolnom Srní

pdfNávrh na VZN - zásady odmeňovania poslancov - predkladá Ing. Z.Zahorová poslankyňa OZ
 

Rok 2017

pdfVZN č.5 -2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

pdfVZN č. 4-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN č.3-2017 o zrušení VZN č.3-2016 

pdfVZN č.2-2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov

      na území obce Dolné Srnie  

pdfVZN č.1- 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolné Srnie

 

Rok 2015

pdfVZN č.2-2015 o umiestňovaní volebných plagátov

pdfVZN č.1-2015 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie

 

Rok 2013

pdfZásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Srnie 

 

Rok 2012

pdfVZN č.2-2012 o miestnom referende

 

Rok 2011

pdfVZN č.1-2011 PPZP