Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický strednodobý
dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 10 rokov s dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov.
Je základným a kľúčovým dokumentom slúžiacim pre riadenie samosprávy vychádzajúci
z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín
a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami
a projektmi na jej zabezpečenie.

PHSR Dolné Srnie 2018 - 2028                                                                            22/12/2018

pdfPHSR Dolne Srnie 2018 - 2028.pdf3.66 MB