pdfVerejná vyhláška.pdf3.78 MB

 - Upovedomenie účastníkov konania o odvolaní a výzva k vyjadreniu sa k obsahu podaného odvolania.