Mária Rázusová – Martáková

maria razusova martakova

Občianskym menom Martáková - pseudonym Ivo Medin, Moro, Teta Mariena, - spisovateľka, prekladateľka, redaktorka.

Narodila sa 28.6.1905 v Liptovskom Mikuláši - Vrbici, zomrela 5.8.1964 v Bratislave, pochovaná je v Liptovskom Mikuláši.

Po skončení štúdia prišla na prvé učiteľské pôsobisko do dedinky Dolné Srnie. V obci pôsobila nepretržite osem rokov ( 1923-1931). V Dolnom Srní prežila hlboký ľúbostný cit, ospievala ho v prekrásnej knižke poézie „Pieseň o láske“. K našej obci sa viažu diela pre deti a mládež „Chlapčekovo leto“ a „Hrdinovia“- veršovaná poviedka zo života dedinských chlapcov.
V roku 1964 sa stala zaslúžilou umelkyňou a v roku 1965 získala cenu F. Kráľa – in memoriam.

Martin Rázus

martin razus

Básnik, spisovateľ, politik, publicista.
Narodil sa 18.10.1888 v Liptovskom Mikuláši - Vrbici, zomrel 8.8.1937 v Brezne.

Po štúdiách evanjelickej teológie v Bratislave a Edinburgu bol kaplánom v Modre, farárom v Pribiline a od roku 1921 v Moravskom Lieskovom, kam patrila i fília ev.a.v. cirkvi v Dolnom Srní, nakoniec v Brezne nad Hronom.
Patrí medzi najplodnejších spisovateľov medzivojnového obdobia. Napísal viacero básnických zbierok, niekoľko zbierok náboženskej lyriky, modlitieb a piesní, písal romány, z ktorých päťdielny román „Svety“ opisuje život podjavorinskej doliny a obcí Lesná ( Moravské Lieskové ) a Črenice ( Dolné Srnie ). Svoje čarovné, hoci chudobné detstvo opísal v autobiografických prózach „Maroško“ a „Maroško študuje“.
Predsedal Dolno-srňanskému kresťanskému potravnému spolku. Často navštevoval sestru Máriu, ktorá v rokoch 1923-31 v Dolnom Srní učila.

Juraj Chorvát (Horvát)

juraj chorvatHudobník, pedagóg, publicista.
Narodil sa 24.4.1862 v Dolnom Srní, zomrel 13.6.1934 v Záriečí, pochovaný je v Adamovských Kochanovciach.

Študoval v Martine, Přerove, na učiteľskom ústave v Modre. Ako učiteľ – kantor pôsobil na Myjave, vo Veličnej, v Kochanovciach, v r. 1898-1919 v Brezovej pod Bradlom.
Pred prevratom bol pre rodoľubstvo viackrát prenasledovaný a súdený. Po prevrate pracoval jeden rok (1919) na školskom inšpektoráte v Bratislave, ale po 4 mesiacoch dal prednosť učiteľskému povolaniu v Starej Turej a Hrušove, v r. 1923 odišiel do dôchodku.
Ako hudobník sa natrvalo zapísal do dejín autorstvom rozsiahleho diela „Veľká partitúra ku Tranosciusu a Zpěvníku ev .a. v. cirkvi na Slovensku“. Bol autorom príležitostných veršov, zakladal spolky, knižnice, viedol spevokoly. Dopisoval do novín, cirkevných listov, pranieroval problémy a praktiky spoločnosti.

Andrej Mihal

andrej mihalPublicista, spisovateľ, verejný činiteľ.
Narodil sa 19.10.1891 v Laliti (bývala Juhoslávia), zomrel 6.9.1962 v Dolnom Srní.

Po štúdiách v Novom Sade a Bratislave v roku 1920 študoval výtvarníctvo v Prahe.
Pôsobil ako evanjelický kaplán v Sučanoch, Pukanci Békešskej Čabe a v Kremnici.
Potom ako farár vo Vrútkach, redaktor Národných novín, Slovenskej politiky, kňaz a novinár v USA, úradník v Bratislave, od roku 1931 farár v Moravskom Lieskovom, Lišove a v roku 1950-1956 prvý kňaz v osamostatnenom ev. a. v. cirkevnom zbore Dolné Srnie.
Písal národno-uvedomovacie články, úvahy a krátke prózy. Výber príspevkov o národnostnom útlaku zhrnul v knihe „Temnom k jasu“.

Jozef Hollý

jozef holyPseudonym Sergiej Tritonovič – dramatik.
Narodil sa 29.1.1879 v Skalici, zomrel 3.11.1912 v Moravskom Lieskovom.
Študoval na gymnáziu v Skalici, na Evanjelickom lýceu a Teologickej akadémii v Bratislave.
Pôsobil ako evanjelický kaplán v Petrovci, Starej Turej a v r. 1903 – 1912 ako farár v Moravskom Lieskovom.
Autor známych divadelných hier „Geľo Sebechlebský“, „Kubo“, „Amerikán“, „Márnotratný syn“, „Černová“.
V rokoch 1907 – 1911 predsedal Dolno – srňanskému kresťanskému potravnému spolku, v tom čase fílii ev. a v. cirkevného zboru Moravské Lieskové.
Drobné prózy publikoval ako študent v Národných novinách a Dennici, divadelné hry v Slovenských pohľadoch.

Štefan Svetský

stefan svetskyPseudonym Ičko Pníček, Podhájský - národný pracovník, zberateľ, publicista.

Narodil sa 4.2.1884 v Dolnom Srní, zomrel 3.9.1927 v Moravskom Lieskovom.

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci a vyučil sa v Novom Meste nad Váhom za obuvníka.
Neskôr pracoval ako poisťovací agent. Vydával „ Asekuračný podjavorinský spravodaj“, vo vlastnej réžii vydával tiež pohľadnice.
Pred 1. svet. vojnou bol organizátorom stretnutí národovcov a podjavorinského ľudu na Javorine.
Venoval sa zberateľskej činnosti, spolupracoval s Maticou slovenskou.V r.1918 medzi prvými vystúpil za záchranu slovenských pamiatok. Správy z kultúrneho života regiónu uverejňoval v Slovenskom denníku, Národnom hlásniku a Národných novinách. V historickom pätdielnom románe Martina Rázusa „SVETY“ vystupuje Svetský ako popredná postava pod menom Ičo Srdovan. Významné dielo : „Zbojnícka chalúpka na Javorine“ - Žilina 1915.

Pavel Hečko

pavel heckoPseudonym X. Rodoľub filozof, pedagóg, spisovateľ.
Narodil sa 8.6.1825 v Dolnom Srní, zomrel 24.6.1895 v Hodruši – Hámroch.
Detstvo prežil v rodnej obci, študoval v Banskej Štiavnici, Českom Těšíne, v rokoch 1840- 1846 filozofiu a teológiu na evanjelickom lýceu v Bratislave. Dopisoval do časopisov Evanjelická škola, Orol, Sokol, a iné. Na prvé miesto výchovy a vzdelávania kládol výchovu k ľudskosti, rovnakú pre všetkých ľudí.

 

Mária Hargašová

maria hargasovaBotanička.
Narodila sa 16.5.1902 v Dolnom Srní.
Po zákernej chorobe v mladosti zostala trvale invalidná, ale ani choroba ju neodradila od spoznávania prírody.
Zhotovila množstvo herbárov, niekoľko položiek sa dosiaľ nachádza v trenčianskom múzeu.
Zapísala množstvo ľudových zvykov a piesní podjavorinského kraja.