Obec Dolné Srnie oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.131/2010 o pohrebníctve uzatvára na Obecnom úrade v Dolnom Srní nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Žiadame občanov, ktorí užívajú hrobové miesta a nemajú uzatvorené nájomné zmluvy, nech nahlásia potrebné údaje k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na Obecný úrad osobne alebo písomne na adresu obce.

 

V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, dátumy narodenia a úmrtia, vaša presná adresa, rodné číslo a telefonický kontakt.

Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov.

V opačnom prípade obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta.