Pozvánky

pdfPozvánka na 19. zasadnutie

     OZ dňa 26.06.2024.pdf226.23 KB

Zverejnené dňa : 21.06.2024

************************************

pdfSúhlas so zverejňovaním obrazovo zvukových záznamov z kultúrnych podujatí.pdf275.50 KB

************************************

* bližšie informácie nájdete:

  - Aktuálne dianie

    

   

 

Kalendár

 

Okolo Slovenska

pdfOkolo Slovenska - informácie o trase.pdf4.25 MB

Zverejnené dňa : 21.06.2024

_____________________________

logo Slovenská pošta

Dňa 13.6.2024, 17.6. 2024, 18.6.2024 a  26.6.2024  bude pošta v Moravskom Lieskovom zatvorená.

_________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

Mobilná aplikácia ZSD

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu aby ste mali vášho distribútora elektriny vždy poruke /VŽDY INFORMÁCIE VOPRED

https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Mobilna-aplikacia-ZSD

Aplikácia je určená všetkým odberateľom elektriny v regióne západného Slovenska a momentálne poskytuje tieto funkcie: 

* služby

* možnosť nahlasovania odberateľovi plánované prerušenie distribúcie elektriny formou SMS

* riešenie porúch a odstávok

* kontakt

Zverejnené dňa : 05.06.2024

__________________________________________________________________

UPOZORNENIE!

Prosíme občanov, aby  venovali pozornosť a pozorne sledovali  dátumom  plánovaného  prerušenia  distribúcie elektriny!

zapadoslovenska distribucna logo

 

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.06.2024 - oznámenie.pdf116.90 KB

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.06.2024 - verejné miesta.pdf117.52 KB

Zverejnené dňa : 05.06.2024

 __________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

 

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 27.06.2024 - oznámenie.pdf117.38 KB

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 27.06.2024 - verejné miesta.pdf118.79 KB

Zverejnené dňa : 05.06.2024

__________________________________________________________________

 

zapadoslovenska distribucna logo

pdf Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.6.2024.pdf118.81 KB

pdf Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.6.2024 - oznámenie podľa súp.čísiel.pdf117.38 KB

Zverejnené dňa : 12.06.2024

__________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

 

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.07.2024.pdf116.90 KB

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.07.2024 -verejné miesta.pdf117.52 KB

Zverejnené dňa : 05.06.2024

___________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

 

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.07.2024 - oznámenie.pdf116.90 KB

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.07.2024 - verejné miesta.pdf117.51 KB

Zverejnené dňa : 05.06.2024

_________________________________________________________________

Obec Dolné Srnie

Č.j. OcU-DS-65/2024

podľa ustanovenia § 3 a §  4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

                                                                  v y h l a s u j e

                             výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľa / riaditeľky

                                                     Materskej školy v Dolnom Srní

                                                s predpokladaným nástupom 1.8.2024

Požadované  predpoklady a požiadavky :

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 1. Splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle § 11 a 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 2. Splnenie podmienky 5 rokov zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

B:  Iné  kritériá a požiadavky :

 1. Bezúhonnosť
 2. Zdravotná spôsobilosť
 3. Ovládanie štátneho jazyka
 4. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 5. Osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      C:  Zoznam požadovaných dokladov :

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis
 3. Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 4. Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy / max.3 strany/
 5. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti a zaradenia do kariérového stupňa
 6. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
 7. Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 8. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 9. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
 10. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa §3ods,7 písm. a/c/e alebo ods.8písm.a/ zákona č. 596/2003 Z. z.

       Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a praxe.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové  

konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi

predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

Dátum a miesto podania prihlášky :  Prihlášky treba doručiť osobne alebo poštou do 21.6.2024  do 12:00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „   Neotvárať – výberové konanie – na riaditeľa / riaditeľku MŠ,  na  adresu: Obec Dolné Srnie, Dolné Srnie 242, 916 41.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom rada školy písomne.

                                                                                                       

V Dolnom Srní, dňa 31.5.2024                                             ...................................

                                                                                                    Starostka  obce

 Zverejnené dňa : 31.05.2024

_________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

 

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa18.6.2024 - oznámenie.pdf117.52 KB

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.6.2024 - oznámenie.pdf116.90 KB

Zverejnené dňa : 31.05.2024

_________________________________________________________________

 

zapadoslovenska distribucna logo

 

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 17.6.2024 - oznámenie.pdf117.52 KB

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 17.6.2024 - oznámenie.pdf116.91 KB

Zverejnené dňa : 31.05.2024

_________________________________________________________________

PONUKA PRÁCE

Vývarovňa Z&J v Zemianskom Podhradí hľadá upratovačku a vodiča. Vhodná práca aj pre dôchodcu.

Bližšie informácie na tel. 0907155217.

Zverejnené dňa : 24.05.2024

__________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

OZNÁMENIE VEREJNOSTI

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.06.2024 v čase od 07.00 hod. - do 18.00 hod. je upresnená podľa súpisných čísiel.

Bližšie informácie:

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.06.2024 oboznámenie podľa súpisných 

      čísiel.pdf116.90 KB

pdfPlánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.06.2024 - oboznámenie podľa súpisných

      čísiel.pdf117.52 KB

Zverejnené dňa : 24.05.2024

_________________________________________________________________


lekaren.jpg

Lekáreň v Moravskom Lieskovom bude odo dňa 22. mája 2024 opäť v plnej prevádzke

s otváracími hodinami:

pondelok - piatok

7.30 - 15.00 hod.

Zverejnené dňa : 22.05.2024

__________________________________________________________________

koštovka 002

________________________________________________________________

Projekt Obce Dolné Srnie 

z Participatívneho-komunitného rozpočtu 2024  postúpil do verejného hlasovania.

Verejné hlasovanie začína 15. mája 2024 a trvá do 30. mája. 2024.

Hlasovať za projekt je možné prostredníctvom stránky: https://pakr.hlasobcanov.sk

Hlasovanie je bezplatné.

Z jedného telefónneho čísla je možné poslať len 1 SMS hlas.

Pre  umiestnenie sa v prvej desiatke v okrese Nové Mesto nad Váhom, aby náš projekt uspel je potrebné získať minimálne 150 hlasov!

Zverejnené dňa : 15.05.2024

________________________________________________________________ 

Hlasovanie za projekt Deň detí v Dolnom Srní  - TSK.

na stránke:  https://pakr.hlasobcanov.sk/all-projects

Hlasovanie

 

Zverejnené dňa : 15.05.2024

__________________________________________________________________

 BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBČANOV 

pdfBPP 2024 - Nové Mesto nad Váhom.pdf124.57 KB

Zverejnené dňa : 17.04.2024

_________________________________________________________________

obecny urad dolne srnie

Obecný úrad bude dňa 02.05.2024 ZATVORENÝ z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

Upozornenie

Zberné miesto "Švehlíkovec" bude otvorené dňa 02.05.2024 /vo štvrtok/.

 Zverejnené dňa : 29.04.2024

________________________________________________________________

Od 19.04.2024 je na Obecnom úrade Dolné Srnie možná aj bezkontaktná  PLATBA PLATOBNOU KARTOU.

Naďalej je možnosť platby v hotovosti na obecnom úrade.

Uhradiť môžete poplatky a dane vyrubované Obcou Dolné Srnie.

Zároveň upozorňujeme na zrušenie účtu vo VÚB banke!

FB IMG 1713772625715

 

Účty na úhradu nájmu v nájomných bytoch sa nemenia.

Zverejnené dňa : 19.04.2024

_________________________________________________________________

UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV!

Upozorňujeme daňovníkov na zmenu bankového účtu

IBAN - SK6956000000005809770002 na úhradu daňových rozhodnutí.

_______________________________________________________________________

Výrub drevín v ochrannom pásme - OZNÁMENIE.

pdfOznámenie vo veci - údržba ochranného pásma vedenia VN - EKOREM.pdf2.38 MB

__________________________________________________________________________

plagát HaZZplagát 2

plagát3plagát 4

plagát 5plagát 5

plagát 6plagát 7

plagát 8plagát 9

 

__________________________________________________________________________

 obecny urad dolne srnie

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom , že môžu priniesť vytriedený odpad:

plasty, sklo (pokiaľ je možné vo vreci), papier (zviazaný) na zberné miesto Dolné Srnie súp. č. 106 „Švehlíkovec“ každú stredu v čase od 15.00  do 17.00 hod.

Otváracie hodiny zberného miesta od 1.1.2024:

Vždy v stredu - od 15.00  do 17.00 hod.

Vždy druhá sobota v mesiaci – od 9.00 hod. do 11.30 hod.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV:

Veľkoobjemový kontajner na sklo počas roku 2024 nebude pristavený pred OcÚ Dolné Srnie.

Sklo je možné odovzdať na zbernom mieste  v obci počas otváracích hodín.

_____________________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

pdfŽiadosť o vstupy na pozemky VN 209 Lubina - Nové Mesto nad Váhom.pdf942.19 KB

pdfVýzva vlastníkov nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov do 31.01.2024.pdf411.75 KB

__________________________________________________________________________ 

Nábor na hasičský krúžok 2

 ___________________________________________________________________________

kompostovisko

 

Upozorňujeme občanov na zákaz vyhadzovania uhynutých zvierat na miesto, kde sa ukladá zelený biologický odpad (burina, posekaná tráva a pod.) na Poľnohospodárskom družstve Dolné Srnie.

_____________________________________________________________________________

 znak Policajný zbor

Oznam!

PZ Nové Mesto nad Váhom žiada o spoluprácu  občanov o nahlásenie pohybujúcich sa občanov tretích krajín (napr. zo Sýrie) v obci Dolné Srnie starostke obce Renáte Žákovicovej. Zároveň žiadame občanov, aby takýmto občanom neposkytovali žiadnu stravu, ubytovanie a materiálnu pomoc.

_______________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

pdfVýzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.pdf851.99 KB

____________________________________________________________________

logo Slovenská pošta

Otváracie hodiny:

 Pondelok      8:00 – 12:00                12:30 - 14:30

 Utorok          8:00 – 12:00                12:30 - 14:30

Streda           8:00 – 12:00                12:30 - 14:30

 Štvrtok         8:00 – 12:00                12:30 - 14:30                              

 Piatok           8:00 – 12:00                12:30 - 14:30

________________________________________________________________________________________

   

 Triedenie kuchynského odpadu Obec Dolné Srnie     

                                                                 

Ak správne triedime svet je krajší triedenie odpadu Dolné Srn0001                         Ak správne triedime svet je krajší triedenie odpadu Dolné Srn0002

__________________________

cms img

pdfUPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV.pdf389.58 KB

*****

zakaz držania psa na reťazi

Od 1.1. 2024 je planý zákon, ktorý zakazuje držanie psov na reťazi

pdfZákaz držania psov na reťazi... - platný zákon od 1.1.2024.pdf540.92 KB

___________________________

 

logo sk

UPOZORNENIE

Žiadame všetkých občanov, aby do kontajnera na plasty nevhadzovali veľkorozmerné plasty:

plasty z áut, plastové trubky, záhradné stoličky, plastové bandasky, hračky, plasty z okien, plávajúce podlahy, hadice, plastový nábytok, plastové kvetináče, plastové tácky od mäsa.

Tento odpad vhadzujte do kontajnera na ostatný komunálny odpad.

Ďakujeme za pochopenie.

Tech.služby Stará Turá

___________________________

87111 2 dickie smetiarske auto 15cm so svetlom a zvukom

Na základe sťažností z Technických služieb Stará Turá Vás občanov chceme požiadať,

aby ste svoje motorové vozidlá v čase vývozu nemali zaparkované na miestnych komunikácia

(hlavne v častiach obce, kde je úzka cesta) a tak bránili vjazdu smetiarskym autám.

Vodič má vždy zdokumentované z akého dôvodu v danej časti obce nemohol uskutočniť vývoz komunálneho odpadu.

  

kontajnery AlanLesyk

Už dlhší čas evidujeme v našej obci narastajúci problém s čistotou okolo miest s kontajnermi na triedený (separovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí ( obyvateľov našej obce a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako určený druh triedeného odpadu kontajnerov (plast, papier, sklo). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, zaváraniny, koberce... Technické služby Stará Turá pravidelne podľa vývozu odvezú spred rodinných a bytových domov všetok komunálny odpad. Kontajner napr. na papier je zaplnený aj nesprávnym uložením, kedy sa zaplní veľmi rýchlo - tak to hodíme vedľa kontajneru. Kontajner na sklo - fľaše od vína v krabiciach  alebo zavareniny (asi myslené ako dobročinnosť nech si niekto zoberie na zjedenie?!).  Keď vidíme, že kontajner je plný    (žiaľ pri niektorých našich občanoch by nestačilo ani keby sme vývoz týchto kontajnerov robili každý druhý deň- napr. jeden deň sa odviezol papier - ešte v ten deň už bol opäť plný kartónov) nebudem to dávať mimo neho - pokiaľ neboli v obci kontajnere, kde sme tento druh triedeného odpadu mali?!  Ale čo sa stáva? Na jednej strane takto "vyhodený" odpad vedľa kontajneru pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do toho odpadu pustia niektorí naši "spoluobčania", tak potom sú odpadky po celom našom okolí (zvlášť keď fúka vietor, dážď).  Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší - tak k sebe, ako aj      k ostatným a ak vidíme , že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a smetiari nie sú povinní upratovať neporiadok v ich okolí. Tak urobme niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť...

 b4a993fd c994 4e68 8303 ce1ab80fc01d ilustracne foto

   ________________________

 

     Voľné pracovné miesta

Starosta obce Dolné Srnie hľadá:

- kronikára obce (pracovnú zmluvu/dohodu)

 

Záujemcovia môžu žiadosť o zamestnanie priniesť osobne na obecný úrad.