Events

 V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

o prerokovaní návrhu Zadania ÚPN-O Dolné Srnie

                 Obec Dolné Srnie, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, na základe §20 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona v znení neskorších predpisov, oznamuje občanom a širokej verejnosti, že

od 02. decembra 2019 do 06. januára 2020 je návrhu Zadania Územného plánu obce  (ÚPN-O) Dolné Srnie,

vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dolnom Srní, v pracovných hodinách úradu

a na internetovej stránke obce www.dolnesrnie.sk .

               Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania písomne na Obecný úrad v Dolnom Srní do 06. januára 2020 t.j. do 35 dní odo dňa oznámenia o vystavení dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,  neprihliada.

                Prerokovanie návrhu Zadania je orientované  predovšetkým na oboznámenie účastníkov prerokovania s cieľmi a požiadavkami, ktoré bude riešiť obstarávaný Územný plán obce Dolné Srnie, s formou, rozsahom a obsahom  spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie.

Vyvesené dňa: 02.12.2019

Zvesené dňa: 13.01.2020

                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

    starosta obce

pdfDolné Srnie UPN-O zadanie 02