Events

_________________________________________________

 

Opatrenia od 15.10.2020 zdravotné stredisko Moravské Lieskové

pdfNové pandemické opatrenia - ZDRAVOTNÉ STREDISKO MORAVSKÉ LIESKOVÉ.pdf296.24 KB

_______________________________________________________

leták výkup papiera dňa 23.10.2020

__________________________________________________

pdfOznámenie o zrušení TP - Mgr. Zuzana Bušová.pdf178.59 KB

____________________________________________         

                                    OBEC DOLNÉ SRNIE 

      

pdfVÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE.pdf479.03 KB

 

                        VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE

                        HLAVNÉHO KONTROLORA OBCE DOLNÉ SRNIE

     Obec Dolné Srnie v súlade s §18a ods.2 zákona Slovenskej Národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesenia  Obecného  zastupiteľstva      č. 94/2020 zo dňa 23.09.2020 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie na deň 4.11.2020  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Dolné Srnie.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce /úväzok 3,75 hod týždenne/ musí spĺňať: 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 1. Náležitosti písomnej prihlášky:
 • ● osobné údaje kandidáta/ meno priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, telefónne číslo,
 • ● výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/,
 • ● overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • ● profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • ● písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva. 
 1. Ďalšie predpoklady:
 • min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva,
 • ● občianska a morálna bezúhonnosť.

Znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce                vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce. Užívateľské ovládanie počítača.

 1. Spôsob doručenia prihlášky:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie odovzdajú osobne alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej:

                        „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“

                Uzávierka prihlášok je dňa 21. október 2020 do 15.00 hod.

      V prípade  osobného  doručenia ju  odovzdá v podateľni  obecného  úradu v  Dolnom  Srní.

Uchádzač, ktorý splní  vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a v termíne podá prihlášku                so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade          s §18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

Deň nástupu do zamestnania: 05.11.2020

Funkčné obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce

Pracovný úväzok: 3,75 hodiny týždenne (10% stanovenej pracovnej doby zamestnanca obce)

     V prípade záujmu má každý kandidát právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

      V Dolnom Srní, dňa 24.09.2020

                                                                                                                                                                    

                                   Ing.  Juraj HAMAJ

                                                                                               starosta obce

 

________________________________________ 

pdfVerejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby.pdf1.24 MB

 __________________________

zelenina

Oznam

Pravidelný súkromný predajca zeleniny a ovocia z Trstíc dňa 19.10.2020 nepríde z dôvodu nepriaznivého počasia!

Príde v pondelok 26.10.2020.

 __________________________

     

logo sk

UPOZORNENIE

Žiadame všetkých občanov, aby do kontajnera na plasty nevhadzovali veľkorozmerné plasty:

plasty z áut, plastové trubky, záhradné stoličky, plastové bandasky, hračky, plasty z okien, plávajúce podlahy, hadice, plastový nábytok, plastové kvetináče, plastové tácky od mäsa.

Tento odpad vhadzujte do kontajnera na ostatný komunálny odpad.

Ďakujeme za pochopenie.

Tech.služby Stará Turá

 __________________________

 

HaZZ

pdfŽatevné práce.pdf1.13 MB

pdfVyhlásenie ČZNVP od 6.4.2020 pre územie OR NMNV.pdf208.72 KB

pdfOdvolanie ČZNVP od 25.5.2020 pre územie OR Nové Mesto nad Váhom.pdf153.43 KB

__________________________ 

deti big 

Oznamuje občanom, že knižnica bude znovu otvorené každý utorok od 16:00 do 18:00 hodiny. Návštevníkov žiadame, aby vstupovali do knižnice s rúškom na tvári a dodržiavali odstup 2 metre.

 _________________________

 i 6053615

pdfOpatrenia od 15.10.2020.pdf136.63 KB

pdfOpatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 01.10.2020.pdf141.38 KB

pdfInformácia o mobilnom odbernom mieste v Novom Meste nad Váhom.pdf298.59 KB

pdfUznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu.pdf150.02 KB

pdfRUVZ-2020-04555-002 KRH -Verejná vyhláška zo dňa 18.09.2020.pdf265.68 KB

pdfOpatrenia platné od 10.09.2020.pdf170.94 KB

pdfRÚVZ v Trenčíne-Verejná vyhláška - COVID - 19 - ROZHODNUTIE.pdf929.13 KB

pdfDodržiavanie zásad ROR rúško-odstup-ruky - odporúčania.pdf1.16 MB

pdfOpatrenie ÚVZ SR - zmena hranice dňa 17.07. 2020.pdf106.12 KB

pdfPraktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode

      z rizikových krajín zo dňa 17.07.2020.pdf1.88 MB

 

Odbor prevencie kriminality Seniori 002 

 __________________________

   

pdfVÝZVA  -  starostu obce Dolné Srnie

     na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov .pdf221.90 KB  

 ___________________________

zapadoslovenska distribucna logo

Vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností

pdfVýzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

87111 2 dickie smetiarske auto 15cm so svetlom a zvukom

Na základe sťažností z Technických služieb Stará Turá Vás občanov chceme požiadať,

aby ste svoje motorové vozidlá v čase vývozu nemali zaparkované na miestnych komunikácia

(hlavne v častiach obce, kde je úzka cesta) a tak bránili vjazdu smetiarskym autám.

Vodič má vždy zdokumentované z akého dôvodu v danej časti obce nemohol uskutočniť vývoz komunálneho odpadu.

  

kontajnery AlanLesyk

Už dlhší čas evidujeme v našej obci narastajúci problém s čistotou okolo miest s kontajnermi na triedený (separovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí ( obyvateľov našej obce a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako určený druh triedeného odpadu kontajnerov (plast, papier, sklo). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, zaváraniny, koberce... Technické služby Stará Turá pravidelne podľa vývozu odvezú spred rodinných a bytových domov všetok komunálny odpad. Kontajner napr. na papier je zaplnený aj nesprávnym uložením, kedy sa zaplní veľmi rýchlo - tak to hodíme vedľa kontajneru. Kontajner na sklo - fľaše od vína v krabiciach  alebo zavareniny (asi myslené ako dobročinnosť nech si niekto zoberie na zjedenie?!).  Keď vidíme, že kontajner je plný    (žiaľ pri niektorých našich občanoch by nestačilo ani keby sme vývoz týchto kontajnerov robili každý druhý deň- napr. jeden deň sa odviezol papier - ešte v ten deň už bol opäť plný kartónov) nebudem to dávať mimo neho - pokiaľ neboli v obci kontajnere, kde sme tento druh triedeného odpadu mali?!  Ale čo sa stáva? Na jednej strane takto "vyhodený" odpad vedľa kontajneru pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do toho odpadu pustia niektorí naši "spoluobčania", tak potom sú odpadky po celom našom okolí (zvlášť keď fúka vietor, dážď).  Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší - tak k sebe, ako aj      k ostatným a ak vidíme , že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a smetiari nie sú povinní upratovať neporiadok v ich okolí. Tak urobme niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť...

 b4a993fd c994 4e68 8303 ce1ab80fc01d ilustracne foto

   ________________________

 

     Voľné pracovné miesta

Starosta obce Dolné Srnie hľadá:

- zamestnanca obce pre údržbárske práce obce

  (na plný pracovný úväzok)

- kronikára obce (pracovnú zmluvu/dohodu)

 

Záujemcovia môžu žiadosť o zamestnanie priniesť osobne na obecný úrad.