Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

KANDIDÁTNA LISTINA nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce.pdf

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do OZ.pdf

PODPISOVÁ LISTINA pre voľby starostu obce.pdf

PODPISOVÁ LISTINA pre voľby do OZ.pdf

VYHLÁSENIE NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA pre voľby do OZ.pdf

VYHLÁSENIE NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA pre voľby starostu obce.pdf