Úradná tabuľa

Zodpovedná osoba 

Obec Dolné Srnie ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov zverejňuje kontakt na zodpovednú osobu.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa – Obec Dolné Srnie sú :

e-mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefónny kontakt : 0902 475 508

adresa : Obec Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 242                                            25.05.2018 JB

                                                                                                                           

 

Z dôvodu vykonania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 04.09.2018 bez dodávky elektriny v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod.: Dolné Srnie č. 74, 101/OP, 129, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 214/VE, 217, 217/TS, 219/BL, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 238, 241, 248, 249, 250, 251, 257/TS, 299, 299/VE, 300, 300/VE, 301, 303, 380, 380/OP, 381, 381/OP, 408, 425, 745, 746.

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci

a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

KANDIDÁTNA LISTINA nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce.pdf

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do OZ.pdf

PODPISOVÁ LISTINA pre voľby starostu obce.pdf

PODPISOVÁ LISTINA pre voľby do OZ.pdf

VYHLÁSENIE NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA pre voľby do OZ.pdf

VYHLÁSENIE NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA pre voľby starostu obce.pdf

Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do OZ.pdf

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby starostu obce.pdf

Oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka_2.pdf

Oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka.pdf

VYHLÁSENIE KANDIDÁTA 2.pdf

VYHLÁSENIE KANDIDÁTA1.pdf